Otázky a odpovědi

Jaké druhy ocenění existují?

 DRUHY OCENĚNÍ:

-  oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (tzv.administrativní cena - cena zjištěná):  slouží pro účely zdanění (dříve daň z převodu nemovitostí, dnes však daň z nabytí nemovité věci, dříve také daň darovací a daň dědická - dnes zrušeny) - k jednání s finančním úřadem, pro potřeby restitucí, apod.

-  tržní oceňování nemovitého majetku (tzv.tržní hodnota, popř. obvyklá cena): slouží pro účely dědického řízení, pro soukromé potřeby, pro účely majetko-právního vypořádání, pro zrušení SJM, pro rozvodová řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení, apod.

-  odborné vyjádření odhadce: dnes je také často používané tzv. odborné vyjádření, které si klienti nechávají vyhotovit na základě doporučení notářem. Výhodou tohoto odborného vyjádření vyhotoveného odhadcem/znalcem je malá finanční náročnost na pořízení (dle typu, velikosti  nemovitého majetku) a rychlost vyhotovení (do 1-2 týdnů  od dodání kompletních podkladů a prohlídky nemovitosti). Pro účely notáře je však toto vyjádření (v některých případech) naprosto dostačující.

 

TYPY VĚCÍ NEMOVITÝCH :

- budovy a haly (různého typu a charakteru), bytové a nebytové jednotky (prostory)

- speciální pozemní a inženýrské stavby (stavby vodohospodářské, stavby dopravní, apod.)

- rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek, rekreační a zahrádkářská chata

- vedlejší stavby, garáže, studny, venkovní úpravy, hřbitovní stavby

- stavby určené k odstranění, stavby bez základů, jiné stavby

- stavební, zemědělské, lesní a jiné pozemky

- porosty (okrasné rostliny, ovocné dřeviny, vinná réva, chmel.réva, lesní a jiné porosty)

- soubory staveb, apod.

Jaké podklady pro vyhotovení posudku (odhadu) jsou nutné připravit?

- přesně stanovit a přetlumočit zhotoviteli odhadu (posudku) za jakým účelem bude odhad (posudek) vyhotoven:

- výpis z katastru nemovitostí (List vlastnictví) - lze získat na poště (czechpoint), u notáře, na KÚ, z webu KN / dálkový přístup

- kopie katastrální mapy, popř. snímek z pozemkové mapy, geometrický plán, apod. - lze získat na KÚ

- projektová dokumentace všech části nemovitého majetku (pokud je k dispozici) - hlavně půdorysy a řezy stavbou

- přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s datem provedení (přístavba, nástavba, vestavba, modernizace)

- nabývací titul (kupní nebo darovací smlouva či jiný právoplatný dokument)

- kolaudační rozhodnutí a stavební povolení (pokud je dochováno)

- územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, územní souhlas (na OÚ, MěÚ, apod.)

- příslušná část územního a regulačního plánu (na OÚ, MěÚ, apod.)

- znalecký posudek zpracovaný pro danou nemovitost již dříve (pokud byl vyhotoven) - pro znalce pouze k nahlédnutí

- smlouvy omezující vlastnické právo jako např. věcná břemena, apod. (jsou - li)

- nájemní smlouvy či jiné smlouvy v případě, že je nemovitost pronajmuta

- údaje o pojistném (pojistná smlouva), doklad o výši daně z nemovitosti

- ostatní dokumenty (radonový průzkum, fotodokumentace, další informace od zadavatele posudku či odhadu, apod.

 

Termíny vyhotovení odhadu či znaleckého posudku?

 Termíny vypracování znaleckých posudků či odhadů jsou vždy podle domluvy. Standardní doba pro vyhotovení zn.posudku (odhadu) je  2-3 TÝDNY (od předání kompletních podkladů), ale záleží samozřejmě na rozsahu posudku a na požadavcích jednotlivého zákazníka. Předpokladem rychlého vyhotovení znaleckého posudku je dostupnost nezbytných podkladů, které jsou vyjmenované v předchozí otázce a také na rychlém umožnění prohlídky oceňované nemovité veci. Většinou však posudek předávám do 1-2 týsnů od zaměření nemovité věci.

Samozřejmě je možné provést expresní provedení znaleckého posudku (či odhadu), ale tomu odpovídá i cena, která je navýšená o cca 80% původní ceny (případ vyhotovení zn.posudku (či odhadu) do 72 hodin) nebo 100% (do 48 hodin), případně do 5 prac.dní (navýšení o 50%). Expresní provedení znaleckého posudku či odhadu je možné pouze za předpokladu, že jsou odhadci (znalci) předány všechny požadované podklady (většinou tedy výpis z katastru nemovitostí - tj. LV získané u notáře nebo na czech pointu, projektová dokumentace, kupní smlouva či nabývací titul, stáří nemovité věci, případné roky oprav, obhlídka a zaměření znalcem, případně katastrální mapa, geometrické plány, apod.).

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů znaleckých posudků, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. (zákon o znalcích a tlumočnících).

Ceny za vyhotovení odhadu a znaleckého posudku ?

* Ceny jsou odhadci a znalci stanoveny individuálně a to dle náročnosti, rozsahu provedených prací, požadovaném termínu vyhotovení, dostupnosti podkladů ke zpracování odhadu či znaleckého posudku, způsobu ocenění, apod.

CENY JSOU ODVOZENY DLE LOKALITY A DLE TYPU NEMOVITÉHO MAJETKU.

CENA JE STANOVENA PŘED VYHOTOVENÍM ZN.POSUDKU NA ZÁKLADĚ DOMLUVY S OBJEDNATELEM .

 

Jaké jsou v současnosti platné zákony a vyhlášky týkající se oceňování nemovitého majetku?

CENA ZJIŠTĚNÁ - ADMINISTRATIVNÍ OCENĚNÍ (PRO DAŇOVÉ ÚČELY):

Zákona  č.151/1997 Sb. zákona o oceňování majetku V PLATNÉM ZNĚNÍ + TZV. OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA, která se většinou každý rok aktualizuje.

Vyhl.č. 441/2013Sb. . kterými se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku (dále jen ZOOM)

Zákon č.36/1967 Sb. zákon o znalcích a tlumočnících

Vyhl.č.37/1967 Sb. vyhláška k zákonu o znalcích a tlumočnících

a mnoho dalšího (např.stavební zákon, občanský zákoník, obchodní zákoník, atd.)

CENA OBVYKLÁ - TRŽNÍ OCENĚNÍ (OSTATNÍ ÚČELY):

Pro odhady, kterými se stanoví tržní hodnota nemovitostí, není stanoven žádný předpis, pouze metodiky, kterých je velká řada (metodiky bankovních domů, apod.)

Užitečné odkazy na různé webové stránky týkající se tématu:

https://www.gov.cz - portál veřejné správy

https://www.justice.cz - Ministerstvo spravedlnosti ČR,  obchodní rejstřík, seznam znalců, znaleckých ústavů, oficiální server českého soudnictví, apod.

https://www.cuzk.cz - Český úřad zeměměřičských a katastrální

https://nahlizenidokn.cuzk.cz - nahlížení do KN (budovy, jednotky, pozemky, mapy)

https://www.pfcr.cz - pozemkovy fond České republiky

https://wgp.praha-mesto.cz/  nebo https://wgp.urm.cz/  - Cenová mapa Prahy, ÚP Prahy, povodňová mapa Prahy, cyklomapy Prahy, apod.

https://magistrat.praha-mesto.cz/Mapy  - Mapový portál Hlavního města Prahy

https://wgp.urm.cz/tms/internet/vykresy_up/ - Územní plán sídelního útvaru Hlavního města Prahy

https://www.mvcr.cz/clanek/stejnopisy-sbirky-zakonu-93409.aspx - sbírka zákonů

https://www.mvcr.cz/ - stránky Ministerstva vnitra - zákony, apod.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ - sbírka zákonů

https://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm - seznam soud.znalců a tlumočníků

https://www.rzp.cz - živnostenský rejstřík

https://www.pruvodcesilnicemi.cz/rozcestnik.php - průvodce dálniční a silniční sítí

https://www.statnisprava.cz/ - odkaz na MÚ, ŽÚ, apod.

https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home - Český statistický úřad

https://www.e-aukce.com/ - el.aukce nemovitostí

https://www.znalci-komora.org/ - Komora soudních znalců ČR

https://mesta.obce.cz/ - informace o městech a obcích ČR

https://czechstav.cz/ - aktuální informace ze světa stavebnictví

https://www.czso.cz - statistický úřad (Malý lexikon obcí pro příslušný rok)

https://cds.mfcr.cz - Česká daňová správa

https://www.farmy.cz - stránky věnované prodeji zemědělských nemovitostí

https://www.sreality.cz - stránky věnované realitám z celé ČR

https://www.cenovemapy.cz/ - cenové mapy pozemků - aktualizovaná verze

https://www.mmr.cz/mapanajemneho - mapa nájemného v ČR (po jednostranné deregulaci nájemného, která skončila 31.12.2010, bude docházet pomocí mapy nájemného k řešení sporů (v případě, že se obě strany  nedohodnou na výši nájemného) o výši nájemného ve městech a obcích v ČR).

https://cenovamapa.gekonsro.cz/  - Jedná se o cenovou mapu týkající se prodeje domů, bytů a nájemného (Kč/m2).

https://cenovemapy.bezrealitky.cz/ - Web orientačně informuje o ceně v Kč/m2 týkající se prodeje bytů a nájemného v bytech

https://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html - záplavová úuzemí na území České republiky (aktuálně k roku 2009).

https://www.cerm.cz/hledat/zákon%20o%20oceňování%20majetku/  -  stránky týkající se literaturya školení k oceňování nemovitostí

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ocenovani_majetku.html - stránky Ministerstva Financí ČR  - část daně a oceňování majetku

https://www.financnisprava.cz/ - stránky týkající se financí v ČR a příslušné legislativy

https://smernahodnota.financnisprava.cz/  - stránky s kalkulačkami pro stanovení směrné hodnoty  nemovitých věcí (RD, chaty, bytu, pozemků, garáže, apod.)

https://www.hezke-nemovitosti.cz/ -  stránky týkající se literaturya školení k oceňování nemovitostí

https://www.soudniinzenyrstvi.cz/cz/uvod.php - stránky týkající se časopisu Soudní inženýrství

https://www.uhul.cz - stranky, kde lze získat informace o lesních pozemcích (SLT, obmytí, zakmenění, věk, druh, zastoupení porost, atd.)

https://www.farmy.cz - zajímavé stránky o proejích farem, statků a zemědělských usedlostí

https://www.lesnipozemky.cz - zajímavé stránky a prodejích lesních pozemků

https://www.zemedelskepozemky.cz - zajímavé stránky o prodejích zemědělských pozemků

https://www.uppraha.cz/clanek/67/vykresy-uzemniho-planu - výkresy územního plánu  Hl.m.PRahy

https://riskportal.intermap.cz - Zde lze zjistit, zda-li je Vaše zájmové místo v záplavovém území či nikoliv

----------------------------------------------------------------------------------

Povinnosti OSVČ (VZP, ČSSZ, FÚ, ŽL, apod.):

----------------------------------------------------------------------------------

https://www.vzp.cz - stránky Všeobecné zdravotní pojišťovny

https://www.cssz.cz - stránky České správy soc.zajištění

https:// www.statnisprava.cz - stránky s odkazy na finanční úřady a živnos.úřady

------------------------------------------------------------------------------------

WEBOVÉ STRÁNKY TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLENÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

============================================================

WWW.CMV.CZ - školení  a kurzy na různá témata

============================================================

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ - finanční správa a správa daní

Zde bude také uvedená nově kalkulačka pro tzv. "SMĚRNOU HODNOTU" k dani z nabytí nemovité věci.

https://www.financnisprava.cz/

---------------------------------------------------------------------------------------

 

SMĚRNÁ HODNOTA - existuje od 01.01.2014

Tuto Směrnou hodnotu by jste si měli zjistit na webových kalkulačkách na tomto odkazu Finanční správy:

https://smernahodnota.financnisprava.cz/

Rodinný dům:  https://smernahodnota.financnisprava.cz/dum/

Pozemek:   https://smernahodnota.financnisprava.cz/pozemek/

Rekreační a zahrádkářskou chatu:  https://smernahodnota.financnisprava.cz/chata/

Byt:  https://smernahodnota.financnisprava.cz/byt/

apod.

Od roku 2014 jsem schopen Vám SMĚRNOU HODNOTU, kterou potřebujete vědět při platbě daně z nabytí nemovité věci, propočítat a poslat Vám ji emailem do max. 7 dnů (samozřejmě na základě nutných informací a podkladů) a za odměnu. Nebo si ji můžete zjistit sami na výše uvedených webech.

Kontaktujte mně na telefonu nebo e-mailu.

JAKÝ SOFTWARE POUŽÍVÁM PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU:

K OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU POUŽÍVÁM SOFTWARE NEMKALK 7 PROFFESIONÁL S KAŽDOROČNÍM ZAPLACENÍM LICENCE.

WEBOVKY JSOU: https://www.nemkalk.cz 

nově od ledna 2017  také  https://www.nemokalk.cz (serverová verze dostupná kdekoliv na internetu)

 

odhadyaposudky.webnode.cz Kontakt: tel.: +420 776 26 45 05 e-mail: michal.kadavy@centrum.cz